<ЗАРЕЄСТРОВАНО>
Міністерством юстиції України
<27> березня 1997 року

Свідоцтво №840

<ЗАТВЕРДЖЕНО>
Установчим з'їздом ХДС
<8> лютого 1997 року

   

<ЗМІНИ ПОГОДЖЕНО>
Міністерством юстиції України
<26> лютого 1999 року

<ЗМІНИ ВНЕСЕНО>
II з'їздом ХДС
<12> квітня 2003 року

 

С Т А Т У Т

ПАРТІЇ
ХРИСТИЯНСЬКО -ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Партія Християнсько-демократичний союз (надалі - партія) є добровільним політичним об'єднанням громадян, що діють на основі гуманістичних, християнських принципів в інтересах українського народу та держави і своєю діяльністю утверджує християнські, демократичні цінності.

1.2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту та Програми ХДС.

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, колективності керівництва, дотримання внутріпартійної демократії, самоврядування, законності і гласності.

1.4. Діяльність партії поширюється на територію всієї України.

1.5. Партія має власну символіку, прапор, гімн та колір.

1.6. Місцезнаходження штаб-квартири партії: м. Київ.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності партії є розбудова незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та громадянського суспільства, що ґрунтується на християнських цінностях.

2.2. Головними завданнями партії є:

 • сприяння формуванню і виявленню політичної волі громадян;
 • участь у встановленому порядку через вибори у формуванні органів державної влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування та представництво в них;
 • участь у встановленому порядку у виробленні і реалізації через своїх представників у державних органах державотворчої політики;
 • сприяння і підготовка в установленому чинним законодавством порядку загальнодержавних програм, проектів законів з метою створення умов для ефективного соціально-ринкового господарювання.

2.3. Для виконання статутних завдань партія в установленому чинним законодавством порядку:

 • створює партійні осередки згідно з цим Статутом;
 • одержує від органів державної влади й органів місцевого самоврядування необхідну інформацію;
 • вносить свої пропозиції до органів державної впади та органів місцевого самоврядування;
 • засновує засоби масової інформації;
 • висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах до Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
 • проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
 • здійснює політичну діяльність, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, пікетування тощо);
 • представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
 • пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію про власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові й немайнові права; ідейно, організаційно та матеріально підгримує інші об'єднання громадян;
 • користується іншими правами і несе обов'язки, які передбачені законодавством України;
 • видає власний друкований орган;
 • проводить конференції, симпозіуми, <круглі столи> та приймає участь у подібних заходах, організованих іншими організаціями;
 • співпрацює з громадськими об'єднаннями з найрізноманітніших проблем суспільного життя як в Україні так і за її межами;
 • утворює міжпартійні блоки (платформи) з метою досягнення програмних цілей;
 • утворює фракції партії у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування;
 • має право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативного або координуючого центрального органу;
 • здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству та відповідає меті та завданням партії.

III. ЧЛЕНИ ПАРТІЇ. ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членом партії може бути кожний громадянин України, який дотримується в повсякденному житті християнської моралі, визнає Програму і Статут партії, досяг 18-річного віку і сплачує членські внески.

3.2. Членство в партії є індивідуальним, фіксованим і засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Головною радою.
Особиста справа члена партії (заява, облікова партійна картка) зберігається в архіві обласної організації партії.

3.3. Прийом до партії здійснюється загальними зборами первинного осередку чи територіальної організації партії за письмовою заявою в присутності кандидата при наявності письмових рекомендацій не менше двох членів партії.
При відсутності первинного осередку чи територіальної організації прийом до партії проводиться Радою партійної організації вищого рівня.

3.4. Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях, що діють в Україні.

3.5. Права і обов'язки членів партії визначаються цим Статутом і реалізуються у відповідності з ним.

3.6. Член партії має право:

 • об'єднуватися разом з іншими членами партії в первинний осередок;
 • викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після ухвалення рішень;
 • висувати кандидатури, включаючи власну, обирати і балотуватися в будь-який виборний орган партії;
 • претендувати на висування своєї кандидатури на виборах до представницьких органів влади усіх рівнів;
 • отримувати інформацію про діяльність партії та її органів за їх рішенням;
 • давати власну оцінку будь-яким партійним рішенням;
 • критикувати будь-який орган партії, будь-якого члена партії з посиланням на конкретні документи або дії;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, апеляціями до будь-якого партійного органу.
  Кожен партійний орган, який отримав таке звернення, зобов'язаний розглянути його не пізніше ніж в місячний термін з дня його отримання і дати автору обґрунтовану письмову відповідь;
 • брати участь в засіданнях будь-якого партійного органу, за попередньою згодою з керівництвом останнього, з дорадчим голосом;
 • розраховувати на підтримку партії, захист партією його честі і гідності;
 • вільно виходити з партії за власною письмовою заявою.

3.7. Член партії зобов'язаний:

 • в своїх діях дотримуватися Статуту та Програми партії, захищати принципи християнської моралі та демократії;
 • дотримуватись партійної дисципліни, виконувати рішення керівних органів партії, прийняті згідно з Статутом та Програмою;
 • зміцнювати своїми діями авторитет партії;
 • сприяти перемозі кандидатів партії на виборах;
 • брати участь у роботі своєї первинної організації;
 • регулярно сплачувати членські внески.

3.8. Члени партії, які є депутатами представницьких органів усіх рівнів звітують про свою діяльність перед партійними організаціями відповідних рівнів.

3.9. За невиконання статутних обов'язків член партії притягується до партійної відповідальності з накладенням стягнення: зауваження, догани, виключення з партії.

3.10. Член партії, який вчинив проступок, що суперечить Програмі партії, цьому Статуту, рішенню керівних органів, відповідає за свої дії перед тією організацією, до якої він входить.
Рада відповідного первинного осередку, територіальної організації накладає стягнення у вигляді зауваження, догани у присутності члена партії.

3.11. Виключення з партії є найсуворішою мірою покарання і застосовується у відповідності з цим Статутом.

3.11.1. Рішення про виключення з партії приймається Зборами первинного осередку чи партійної організації, до складу якої входить член партії, у присутності члена партії, проступок або дії якого розглядаються, і затверджується Радою вищої територіальної організації.

3.11.2. При відсутності члена партії без поважних причин на двох засіданнях Зборів первинного осередку чи територіальної організації при розгляді його персональної справи, її розгляд здійснюється без його участі.

3.12. Рішення про виключення з партії може бути оскаржено до Контрольно - Ревізійної комісії обласної організації партії в місячний термін.

3.13. Добровільний вихід з партії здійснюється шляхом подання заяви до Ради первинного осередку чи територіальної організації.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

4.1. Організація діяльності партії здійснюється за територіальним принципом. Територіальні організації партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

4.2. Структуру партій становлять первинні осередки, які об'єднуються в сільські, селищні, міські, районні, районні в містах, обласні та прирівняні до них організації (далі територіальні організації), що діють у відповідності з цим Статутом. Для набуття статусу юридичної особи вони повинні зареєструватись в місцевих органах виконавчої влади.

4.3. Кримська республіканська, міські - Київська та Севастопольська, обласні організації партії в установленому порядку:

 • організують виконання програмних документів партії, рішень керівних органів та своїх власних;
 • координують роботу партійних організацій, що входять до їх складу;
 • виробляють стратегію і тактику розв'язання актуальних проблем відповідних територій, проводять їх в життя;
 • співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • організовують виборчі кампанії на відповідній території;
 • висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
 • засновують засоби масової інформації, викладають свою позицію по питаннях, що становлять громадський інтерес;
 • займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством, що відповідає статутним завданням.
  Київська та Севастопольські міські, Кримська республіканська організації партії прирівнюються до обласних організацій партії.

4.4. Районні, міські, районні в містах, сільські, селищні організації в установленому порядку:

 • здійснюють прийом громадян в члени партії;
 • проводять роботу по реалізації Програми партії, рішень з'їздів та керівних органів партії;
 • координують роботу тих первинних осередків, що входять до їх складу;
 • висувають своїх кандидатів на виборах до місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
 • проводять виборчі кампанії;
 • займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України, що відповідає статутним завданням.

4.5. Первинні осередки, територіальні організації партії утворюються на установчих зборах, що скликаються за ініціативою її засновників. Рішення про створення затверджується Радою вищого рівня. Рада вищого рівня бере відповідну територіальну організацію чи первинний осередок на облік, а у разі її відсутності - Головна рада партії. Вони самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись Програмою та Статутом партії, діючим законодавством.

4.6. Первинний осередок засновують не менше трьох осіб; сільську, селищну, районну, міську, районну в місті - не менше як десять осіб; обласну та прирівняну до неї організацію партії - не менше як двадцять осіб.

4.7. На установчих зборах (конференції) обов'язкова присутність повноважного представника керівного органу організації вищого рівня, а при створенні обласної (прирівняної до обласної) організації - члена Головної ради партії.

4.8. Керівними органами територіальної організації партії є Загальні збори (конференція), Рада організації; виконавчим органом - Виконавчий комітет; контрольним органом - Контрольно-ревізійна комісія; керівною особою - Голова організації.
Керівні органи та Голова територіальної організації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності організації, крім безпосередньо визначених цим Статутом або віднесених до компетенції інших органів.

4.9. Керівними органами первинного осередку партії є Загальні збори, Рада організації; виконавчим - Виконавчий комітет; керівною особою - Голова первинного осередку. Кількісний склад керівних органів первинного осередку затверджується Радою вищого рівня в залежності від чисельності первинного осередку.

4.10. Вищим керівним органом первинного осередку, територіальної партійної організації є Загальні збори (конференція), які скликаються Радою організації не менше одного разу на календарний рік. Норму представництва та порядок обрання делегатів визначає Рада територіальної організацій партії.
Рада первинного осередку, територіальної організації будь-якого рівня скликає позачергові збори на вимогу не менше однієї третини членів відповідної організації, Ради організації вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована, або Головної ради партії.

4.11. Збори:

 • обирають Раду організації і Голову організації, його заступників терміном на 2 роки;
 • обговорюють звіт Ради організації і оцінюють його;
 • обирають Контрольно-ревізійну комісію терміном на 2 роки, заслуховують та оцінюють її звіт (лише збори обласних партійних організацій та прирівняних до них);
 • затверджують бюджет організації;
 • відповідно до встановлених квот, збори територіальної організації обирають делегатів на З'їзд (лише збори обласних партійних організацій та прирівняних до них);
 • збори первинного осередку обирають делегатів на збори відповідних територіальних організацій;
 • затверджують кандидатури від організації (з числа всіх членів партії) для балотування на З'їзді у виборні органи партії;
 • мають право скасовувати рішення керівних органів своєї організації або Голови своєї організації, а також - рішення керівних органів та керівних осіб, тих партійних організацій, які входять до її складу, у випадку невідповідності цих рішень Статуту партії;
 • приймають нових членів партії;
 • виключають з партії осіб, дії яких несумісні з цим Статутом та Програмою партії, не менше ніж двома третинами голосів від числа учасників зборів;
 • приймають рішення про скликання позачергового З'їзду партії і надсилають його до Головної ради партії.

Збори є повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів первинного осередку та делегатів територіальних організацій.
Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Зборах делегатів відкритим чи таємним голосуванням за рішенням Зборів.

4.12. У період між Загальними зборами діяльністю первинного осередку, територіальної організації керує Рада первинного осередку, територіальної організації, яка обирається Зборами терміном до двох років. За посадою до Ради організації входять Голова організації, Голова депутатської фракції партії в органі представницької влади відповідного рівня, Голова Виконавчого комітету.

4.13. Засідання Ради первинного осередку, територіальної організації скликаються Головою організації в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць або на вимогу не менше однієї третини членів Ради - позачергове засідання. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.
Рішення Ради первинного осередку, територіальної організації приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні.

4.14. Рада первинного осередку, територіальної організації:

 • керує організацією і несе відповідальність за її діяльність;
 • координує поточну діяльність організації;
 • скликає збори і визначає норми представництва на збори;
 • засновує від імені організації установи, організації, засоби масової інформації, вирішує кадрові питання їх діяльності;
 • розпоряджається коштами та майном організації, встановлює порядок розпорядження ними;
 • скасовує рішення Голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій, які входять до складу даної організації, якщо вони прийняті з порушенням Статуту та Програми партії;
 • приймає рішення та ухвали, що є обов'язковими для виконання всіма членами партії;
 • звітує перед членами організації за свою діяльність;
 • вирішує інші питання діяльності відповідно до статутних завдань.

4.15. У період міх засіданнями Ради первинного осередку, територіальної організації діяльністю організації керує Голова, який обирається зборами терміном до двох років.

4.16. Голова первинного осередку, територіальної організації:

 • скликає та організовує засідання Ради організації у порядку і строки, встановлені Статутом, головує на них;
 • представляє організацію в зовнішніх стосунках;
 • підписує фінансові та інші документи організації;
 • здійснює загальне керівництво виконавчими органами організації;
 • приймає на роботу та звільняє від виконання обов'язків штатних працівників;
 • може делегувати свої повноваження або їх частину будь-якому члену Ради організації (заступнику);
 • призупиняє чинність рішень підпорядкованих організацій, якщо вони суперечать Статуту або Програмі партії. Це рішення може бути оскаржене до Ради організації вищого рівня, яка протягом місячного терміну, скасовує або визнає чинним зупинене рішення;
 • несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.

4.17. Контрольно-ревізійна комісія обласної (прирівняної до обласної) організації партії:

 • здійснює контроль за дотриманням цього Статуту і Програми партії, чинного законодавства в діяльності первинних осередків і керівних органів територіальної організації;
 • призупиняє дію рішень керівних органів та керівних осіб даної організації, якщо ці рішення суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;
 • розглядає у місячний термін звернення (пропозиції, скарги, заяви) членів організації і приймає рішення щодо них;
 • входить з пропозиціями до керівних органів партії або Контрольно-ревізійної комісії партії;
 • апелює до керівних органів партії;
 • здійснює періодичні ревізії фінансово-господарської діяльності організації, органів та установ, створених нею, а також виконання її бюджету.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.

5.1. Керівними органами партії є З'їзд та Головна рада. Очолює Головну раду - Голова партії.

5.2. Керівні органи партії можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності партії у межах і порядку, визначених цим Статутом.

5.3. З'їзд партії.

5.3.1. З'їзд партії є її вищим керівним органом і скликається Головною радою один раз на два роки.
Позачерговий (надзвичайний) З'їзд партії скликається за ініціативою Головної ради, на письмову вимогу не менше третини територіальних організацій або на вимогу Голови партії.
Позачерговий З'їзд партії може бути скликаний за рішенням Головної ради, якщо за його скликання проголосувало не менше як половини членів її облікового складу.

5.3.2. Делегати З'їзду обираються на зборах (конференціях) обласних організацій партії.

5.3.3. Норму представництва на З'їзд встановлює Головна рада, яка обирає оргкомітет і сповіщає про дату проведення З'їзду та місце знаходження оргкомітету З'їзду.

5.3.4. З'їзд є правочинним за умови участі в ньому не менше двох третин обраних делегатів.

5.3.5. З'їзд:

 • визначає політику партії, стратегію і тактику ті діяльності;
 • приймає Статут та Програму партії, затверджує зміни та доповнення до них, інші програмні документи;
 • приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;
 • під час виборів до Верховної Ради України затверджує список кандидатів в депутати від партії;
 • таємним голосуванням затверджує кандидата від партії на виборах Президента України;
 • заслуховує та обговорює звіт Головної ради, від імені якої звітує Голова партії;
 • таємним голосуванням обирає Голову партії та його заступників;
 • затверджує кількісний склад секретаріату партії, таємним голосуванням поіменно обирає секретарів партії, обговорює звіти секретарів партії;
 • заслуховує та обирає Голову Контрольно - Ревізійної комісії партії терміном на 2 роки;
 • визначає кількісний склад та обирає членів Контрольно - Ревізійної комісії терміном на 2 роки;
 • розглядає апеляції на рішення керівних органів, рішення Контрольно - Ревізійної комісії партії;
 • може скасувати рішення будь-яких керівних органів чи керівних осіб партії та її організацій;
 • реалізує право власності на кошти та майно шляхом делегування повноважень по їх розпорядженню Голові партії;
 • виключає з партії, в особливих випадках, її членів за дії, несумісні зі Статутом або Програмою та затверджує рішення про виключення з партії, прийняті на зборах (конференціях) територіальних організацій;
 • приймає рішення про розпуск територіальних організацій та первинних осередків;
 • приймає рішення про реорганізацію партії;
 • приймає рішення про припинення діяльності партії, визначає при цьому чисельність членів Ліквідаційної комісії та обирає їх.

5.3.6. Процедура голосування, за винятком персоналій, визначається З'їздом. Термін повноважень осіб, обраних З'їздом, закінчується з обранням нових осіб на виборні посади.
Рішення про виключення з партії та про розпуск територіальних організацій, первинних осередків, а також рішення про реорганізацію чи припинення діяльності партії приймаються кваліфікованою більшістю, не менш ніж дві третини від загальної кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді.
Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді, крім тих випадків, коли З'їзд визначить іншу процедуру.

5.3.7. За рішенням оргкомітету З'їзду до участі в його роботі в якості гостей можуть бути запрошені представники інших партій, громадських організацій. Запрошені на З'їзд активісти християнсько - демократичного руху з-за кордону приймають участь в його роботі з дорадчим голосом.

5.3.8. Документи З'їзду оформляються в місячний термін. Стенограма З'їзду і протоколи зберігаються безстроково в архіві партії.

5.4. Головна рада.

5.4.1. У період між з'їздами діяльністю партії керує Головна рада. До складу Головної ради входять:

 • Голова партії;
 • заступники Голови партії;
 • секретарі по напрямках діяльності партії;
 • голови обласних організацій;
 • члени партії - народні депутати України;
 • голова молодіжної організації партії.

Головна рада обирається З'їздом поіменно за винятком голів обласних організацій партії, котрі входять до її складу за посадою.
Якщо член Головної ради вибуває з її складу за власним бажанням або з інших причин, член партії, на якого покладено виконання обов'язків вибулого на період до наступного З'їзду партії, входить в Головну раду з дорадчим голосом.

5.4.2. Головна рада скликається не рідше одного разу на 2 місяці Головою партії або на вимогу не менше як половини її членів.

5.4.3. Рішення Головної ради є чинними, якщо в засіданні бере участь не менше двох третин від облікового складу її членів.

5.4.4. Перед початком засідання головуючий оголошує кількісний склад Головної ради і кворум, необхідний для початку роботи Головної ради, що фіксується у протоколі засідання.

5.4.5. Засідання Головної ради веде Голова партії, а у випадку його відсутності - один із заступників Голови партії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.4.6. На кожному засіданні Головної ради ведеться протокол, який підписується головуючим і секретарем засідання, який обирається перед початком кожного засідання.

5.4.7. Головна рада у межах передбачених цим Статутом та Програмою партії:

 • вирішує всі питання внутрішньої та зовнішньої діяльності партії;
 • розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, визначеної ним політики та власних рішень;
 • оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності партії, робить від її імені заяви;
 • призначає, у випадку необхідності, загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);
 • визначає кількісний склад виконкому партії та затверджує його членів;
 • приймає на облік новостворені територіальні організації партії та координує діяльність територіальних організацій партії;
 • затверджує положення про виконавчий комітет, секретаріат, благодійні та членські внески, архів партії та інші;
 • затверджує регламент Головної ради, вносить в нього зміни та доповнення;
 • затверджує зразки: печатки, штампів, бланків, інших реквізитів, партійної картки, а також символіку партії;
 • може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи партії, визначає їхню компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їхніх керівників, а також визначає склад цих органів;
 • створює комісії з основних напрямків діяльності партії, спрямовує їхню роботу, затверджує Положення про них;
 • приймає рішення про проведення та організацію З'їзду партії, встановлює норми представництва на ньому, створює оргкомітет З'їзду;
 • розпоряджається коштами та майном партії, визначає порядок розпорядження ними в межах, делегованих З'їздом, призначає матеріально-відповідальних осіб з числа членів виконавчого комітету;
 • надає Голові партії право підпису фінансових документів і регулярно заслуховує його звіти про фінансово-господарську діяльність;
 • затверджує та щорічно оприлюднює в засобах масової інформації для загального відома бюджет партії;
 • засновує у встановленому порядку установи, організації, видавництва, засоби масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;
 • скасовує рішення Голови партії, заступників партії, секретаріату, керівних органів та осіб партійних організацій, якщо вони суперечать закону, Статуту та Програмі партії;
 • може висловити недовіру Голові партії і призупинити його повноваження двома третинами голосів від свого облікового складу до наступного З'їзду партії;
 • у разі відставки Голови партії покладає виконання його обов'язків на першого заступника Голови партії;
 • затверджує голів обласних організацій партії і кооптує їх до свого складу;
 • вирішує інші питання діяльності партії відповідно до статутних завдань.

5.4.8. Усі питання, за винятком персональних та виборних, вирішуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні Головної ради з правом вирішального голосу.

5.4.9. Персональні питання розглядаються в присутності тих осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання вирішуються шляхом голосування без їх присутності.

5.4.10. Член Головної ради, який без поважних причин пропустив більш як три засідання, позбавляється членства в ній. Поважність причин відсутності визначаються Контрольно-ревізійною комісією. Факт вибуття з членів Головної ради констатується на її засіданнях з обов'язковою фіксацією в протоколі засідання.

5.4.11. Рішення Головної ради можуть бути оскаржені членами партії або територіальними організаціями партії до Контрольно - Ревізійної комісії протягом 30 днів або до наступного З'їзду партії.

5.5. Голова партії. Заступники Голови партії.

5.5.1. Голова партії є найвищою керівною особою партії. Голова партії керує її діяльністю в період між з'їздами і засіданнями Головної ради та є підзвітним цим органам.

5.5.2. Голова партії:

 • здійснює поточне керівництво діяльністю партії;
 • інформує Головну раду на її засіданнях про свою діяльність;
 • представляє партію у зовнішніх стосунках;
 • підписує фінансові документи;
 • підписує заяви від імені партії;
 • скликає засідання Головної ради, організовує їх підготовку, головує на них;
 • здійснює загальне керівництво виконкомом партії;
 • в межах, визначених Головною радою, здійснює оперативне управління коштами та майном партії;
 • затверджує штатний розклад виконкому та робочих органів партії, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх працівників, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів;
 • у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;
 • у випадку оголошення недовіри Головною радою подає у відставку з посади Голови партії;
 • може делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови партії.

5.5.3. Заступники Голови партії обираються З'їздом партії. Голова партії має двох заступників - першого заступника і заступника.

5.5.4. Перший заступник координує ідеологічну діяльність, а також виконує функції Голови партії на період його відсутності або неможливості останнім виконувати обов'язки Голови партії

5.5.5. Заступник координує виконання організаційних заходів територіальними
організаціями партії.

5.5.6. Голова партії і його заступники здійснюють свою діяльність у відповідності із Статутом, внутрішніми розподілом обов'язків, які затверджуються Головною радою.

5.5.7. Голова партії і його заступники можуть бути виключені з партії лише за рішенням З'їзду.

5.6. Для оперативного вирішення поточних справ партії політичного, організаційного і господарсько-фінансового характеру Головна рада утворює Секретаріат.

5.6.1. До складу Секретаріату входять Голова партії, його заступники та секретарі партії, а також голова молодіжної організації партії.

5.6.2. Роботою Секретаріату керує перший заступник Голови партії. Він скликає засідання Секретаріату, доводить до відома членів Секретаріату порядок денний, організовує проведення засідань Секретаріату.

5.6.3. Засідання Секретаріату скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

5.6.4. Засідання Секретаріату є чинним, якщо на ньому присутні 2/3 усіх його членів. Всі рішення Секретаріату приймаються простою більшістю голосів. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови партії є вирішальним.

5.6.5. Засідання Секретаріату протоколюються.

5.6.6. Секретаріат партії:

 • в період між засіданнями Головної ради визначає тактику партії;
 • оперативно реагує на зміну політичної ситуації в країні через заяви в пресі, консультації з іншими політичними силами, громадськими організаціями та державними органами;
 • готує проекти внутріпартійних документів на розгляд Головної ради;
 • виробляє рекомендації Голові партії по здійсненню останнім програмних та статутних завдань партії;
 • здійснює реалізацію програмних завдань партії по визначених напрямках.

5.6.7. Функціонування Секретаріату партії визначається положенням про Секретаріат партії, яке затверджується Головною радою партії.

5.6.8. Секретарі партії виконують свої обов'язки за функціональними напрямами, які визначаються Головною радою та затверджуються З'їздом партії при обранні секретарів партії.

5.6.9. Голова партії, його заступники та секретарі партії здійснюють свою діяльність у відповідності з внутрішнім розподілом обов'язків, які затверджуються Головною радою за пропозицією Голови партії.

VI. КОНТРОЛЬНІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Контрольним органом партії є Контрольно - Ревізійна комісія, голова і склад якої обираються З'їздом

6.1.1. Члени Контрольно - Ревізійної комісії можуть бути виключені з партії тільки З'їздом.

6.1.2. Контрольно - Ревізійна комісія партії:

 • розглядає скарги членів партії про їх виключення з партії;
 • поновлює членство в партії осіб, необґрунтовано виключених з неї первинними осередками, територіальними організаціями або керівними органами партії (крім З'їзду);
 • попередньо розглядає подання Голови партії про виключення з партії членів Головної ради партії або членів рад обласних і прирівняних до них організацій, а також матеріали про порушення Статуту партії членами партії;
 • розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
 • призупиняє виконання рішень будь-яких керівних органів (крім З'їзду) і керівних осіб партії чи її первинними осередками та територіальними організаціями, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;
 • інформує З'їзд партії про свою діяльність у звітному періоді;
 • періодично інформує Головну раду про стан фінансової дисципліни в партії;
 • перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами партії;
 • проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партії, її територіальних організацій.

6.1.3. Контрольно-ревізійна комісія партії діє на підставі Положення про Контрольно-ревізійну комісію, яке затверджується З'їздом. У випадку, якщо таке положення відсутнє, Контрольно-ревізійна комісія розробляє тимчасовий порядок своєї діяльності і здійснює свої функції у відповідності з ним до затвердження З'їздом Положення про Контрольно-ревізійну комісію. Контрольно-ревізійна комісія партії направляє і контролює роботу територіальних (обласних) контрольно-ревізійних комісій.

6.2. Виконавчим органом партії є Виконавчий комітет, очолюваний Головою, якого обирає затверджує Головна Рада за поданням Голови партії.

6.3. Виконавчий комітет підпорядкований в своїй діяльності Голові партії. Виконавчий комітет діє на підставі Положення про нього, яке затверджується Головною Радою.

6.4. Голова виконкому може бути усунений від виконання своїх обов'язків Головною Радою за дії, несумісні з Програмою і Статутом партії, невиконання рішень її керівних органів. Працівники виконкому приймаються на роботу і звільняються з роботи Головою партії за поданням Голови Виконавчого комітету згідно з вимогами КЗПП.

6.5. Виконавчі комітети у складі територіальних організацій утворюються за рішенням Рад відповідних організацій.

6.6. Структура, функції, чисельність і порядок формування виконавчого комітету територіальної організації визначаються Радою відповідної організації у відповідності з цим Статутом.

VII. ПАРТІЙНІ ФРАКЦІЇ

7.1. Члени партії - депутати представницьких органів усіх рівнів, утворюють депутатські фракції. Кожен член парти, який є депутатом, зобов'язаний увійти до складу партійної фракції (групи) і виконувати в ній рішення партії.

7.2. Відмова увійти до складу партійної фракції має наслідком припинення членства в партії.

7.3. Члени фракції обирають Голову фракції. Голова фракції в місцевих представницьких органах влади входить до складу Ради відповідної територіальної організації.
Голова фракції - член партії, що керує діяльністю партійної групи у Верховній Раді України є заступником Голови партії і входить до складу Головної ради.

7.4. Фракція не може становити окремої партійної організації. Кожен її член має належати до однієї з територіальних партійних організацій.

VIII. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

8.1. Партія є юридичною особою з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції, має круглу печатку з власною назвою, рахунки в установах банків, штампи, бланки, символіку, зразки яких затверджуються Головною радою і реєструються в установленому
законом порядку.

8.2. Територіальні організації після їх визнання Головною радою та державної реєстрації в установленому законом порядку, є юридичними особами, мають круглу печатку, можуть мати штампи, бланки, інші реквізити, які затверджуються Радою організації і реєструються в порядку, встановленому законодавством України.

8.3. Партія та її організації мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах.

8.4. Для забезпечення своєї діяльності партії може мати у своїй власності та орендувати будинки, приміщення, споруди, обладнання, транспорт та інше рухоме та нерухоме майно, яке чинним законодавством не заборонено мати партіям. Партія має право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою.

8.5. Джерелами коштів та майна партії та її організацій є:

 • членські внески членів партії;
 • добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій в установленому чинним законодавством порядку;
 • кошти та майно передані членами партії або державою в установленому порядку;
 • надходження від проведення свят, виставок, фестивалів, лекцій, політичних заходів в установленому порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.6. Кошти та майно партії спрямовуються виключно на виконання статутних завдань.

8.7. Функції розпорядження коштами та майном первинного осередку та територіальної партійної організації здійснюють її керівні органи.

8.8. Партія в цілому і її первинні осередки та територіальні організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

8.9. Партія, її первинні осередки та територіальні організації формують і виконують власний бюджет, щорічно його оприлюднюють. Вони ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.10. Члени партії сплачують членські внески до тієї організації, в якій вони перебувають на партійному обліку. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків визначається Положення про членські і благодійні внески.

8.11. Кошти, отримані від членських внесків та благодійних пожертвувань територіальними організаціями, розподіляються згідно Положення про членські і благодійні внески.

IХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ АБО ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

9.1. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів. Діяльність первинного осередку, територіальної організації може бути припинена рішенням її зборів або, у разі необхідності, рішенням З'їзду.

9.2. Після припинення діяльності територіальної організації за рішенням вищої керівної організації усі кошти та майно даної організації переходять у загальнопартійну власність.
Кошти та майно інших первинних осередків, що припинили свою діяльність, переходять у власність тієї територіальної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо.

9.3. Діяльність партії може бути припинена З'їздом шляхом реорганізації чи ліквідації у порядку, визначеному цим Статутом, або ліквідована за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Якщо рішення про припинення діяльності партії прийняте З'їздом, всі питання про використання майна та коштів партії вирішуються З'їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.5. Якщо рішення про ліквідацію партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

9.6. Після прийняття З'їздом рішення про припинення діяльності партії припиняється діяльність усіх її організацій.

9.7. Рішення про ліквідацію партії друкується в періодичній пресі.

9.8. У разі ліквідації партії кошти та майно партії не можуть перерозподілятися між її членами й використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у бюджет держави.

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту партії затверджуються на З'їзді партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість делегатів.

10.2. Про зміни, що сталися в установчих документах партії, у 5-денний термін повідомляється легалізуючи державний орган.

Прес-служба партії
Християнсько-Демократичний Союз

Пишіть нам